English German Russian Turkish
Menu
A+ A A-

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

ONLINE İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu No: 147 Sultangazi/İSTANBUL adresinde mukim bulunan Akabe Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“AKABE”) tarafından hazırlanmıştır.

 • Veri Sorumlusu Sıfatı ile İşlenen Kişisel Verileriniz

Web sitemiz, sosyal medya veya info maili aracılığıyla tarafınızca firmamıza yapılan başvuru, öneri, şikayet ve çevrimiçi ziyaretleriniz kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una uygun olarak işlenebilecektir.
Kimlik Bilgileriniz, (Ad-Soyad vb.)
İletişim Bilgileriniz, (Telefon, E-Mail vb.)
İşlem Güvenliği Bilgileriniz, (IP Adres Bilgileriniz, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileriniz vb.)
2- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz AKABE tarafından aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, AKABE’nin haklarını hukuken koruyabilmek, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları çerçevesinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve info maili aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikâyetler için tarafımızla iletişime geçen müşterilerimizin ve çevrimiçi ziyaretçilerin kişisel verileri işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.
5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan veya internet sitemizden temin edebileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak akabemutfak@hs01.kep.tr KEP adresimize veya Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-mail adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ileterek ya da Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu No: 147 Sultangazi/İstanbul adresimize şahsen veya noter aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı başvurunuzu iletmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz..
Yapacağınız başvuruyu AKABE olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AKABE tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme .
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Unvan : Akabe Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
TEL : 90 212 594 13 55
İletişim Linki : http://www.akabemutfak.com
Adres : Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu No: 147 Sultangazi/İSTANBUL